GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1- GİRİŞ 

Harbiseo.com GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI konusunda verilen izinler ile kişisel verilerin korunmasına dair temel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

https://harbiseo.com web adresini kullananların bu kuralların tamamı ile ilgili bilgi sahibi olunduğu, bunların okunduğu ve Veri sahibinin bu içerik ile ilgili olarak harbiseo.com’a yetki verdiği KABUL EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.

Harbiseo.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10’a istinaden gerekli yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web sitemiz ve/veya mobil sitemizi kullanan 3. kişilerin bilgi ve dikkatine sunar.

2- KAPSAM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Harbiseo.com web sitesinden veya mobil internet sitesinden işlem yapan, bilgi edinen, kampanya, tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, abonelik işlemleri gerçekleştiren ziyaretçilerimizin sunduğu veriler, ziyaretçilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Harbiseo.com tarafından işlenmektedir.

Harbiseo SEO Hizmetleri’ne ait olan https://harbiseo.com web ve mobil sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. https://harbiseo.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgilerinizi güvenli olarak saklayacaktır. Çerez politikamız konusunda buradan bilgi alın.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

5- HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVK Kanunu uyarınca HarbiSEO, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:

5.1 Aydınlatma

Harbiseo.com, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye ilgili mevzuat düzenlemeleri dâhilinde aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• İlgili kişinin hakları.

5.2 Bilgilendirme

KVK Kanunu 11. Maddesinde düzenlenmiş bulunan, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (İş bu belge Bölüm 9) belirtildiği gibidir. KVK Kanunu uyarınca Harbiseo.com, söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirecektir. Söz konusu talepler, İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak Harbiseo.com’a uygun şekilde iletilmelidir.

5.3 Veri güvenliğini sağlama

Harbiseo.com veri sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu 12. maddesinden kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu belgede düzenlemeleri ile belirtilmekte olup, bunlar ile ilgili yasal mevzuat ve Kurul tarafından getirilen zorunlu hususlar çerçevesinde veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

6- KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1 Kişisel veriler:

KVK Kanunu kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir.

6.2 Özel nitelikli kişisel veriler:

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK’ da;

  ‘’Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Özel Nitelikli veridir.’’

Şeklinde tanımlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

7- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KURALLARI

7.1 Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler:

Toplanan tüm kişisel veriler, KVK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uyumlu bir şekilde işlenecektir. Harbiseo.com, KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

7.2 Harbiseo.com’un kişisel verileri işleme amaçları:

7.2.1. Harbiseo.com kişisel verileri, KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak, aşağıda belirtilenler ile benzeri amaçlar için, onay alınması gereken hallerde, yasal mevzuat dairesinde veri ilgilisi kişinin onayı alınarak işlemektedir:

Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kaydı alımı ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Konum verileri: Kullanıcı Harbiseo.com İnternet Sitesi, Mobil site ve uygulamalarını kullanırken mevcut konumunu; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Bu veriler Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılabilmektedir.

7.2.2. Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır.

 • E-Posta, SMS, Whatsapp vb. platformlar aracılığı ile mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi
 • Soruları cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim sağlamak, “ziyaretçilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Web sitesi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret edenleri tanıyabilmek,
 • Hizmetlerimizle ilgili ziyaretçilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili ziyaretçilerimizin şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

8- KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI POLİTİKASI

Ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak Veri ilgilisi/sahibi onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, KVK hususundaki yasal mevzuata aykırı olmamak üzere paylaşılabilmektedir.

9- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVK uyarınca Veri Sahibi ilgili kişi verilerinin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse, bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse ya da değişmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

haklarına sahiptir.

Veri Sahibinin Kişisel verilerini değiştirme ve/veya sildirme hakkı:

İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerini değiştirme veya sildirme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

haklarına sahiptir.

10- İŞ BU VERİ POLİTİKASININ YAYINLANMASI ve HAK SAHİPLİĞİ

Harbiseo.com sitesinde bulunan içerikler sürekli olarak kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Harbiseo.com markası yöneticileri ve hak sahipleri site içeriğinde bulunan bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz. Harbiseo.com, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden ve hatalardan Harbiseo.com markası yöneticileri ve hak sahiplerine sorumluluk yüklenemez.

İşbu veri politikası ve kurallar, Yasal mevzuat kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara harbiseo.com internet sitesi ile mobil sitede yayınlanacaktır.